Fraværspolitik for GUX Aasiaat

Fraværspolitikken er udarbejdet i henhold til Selvstyrets Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse.

Formål

Formålet med fraværspolitikken på GUX Aasiaat er at:

 • skabe en kultur, hvor eleverne føler sig trygge, hvor det er naturligt at møde til undervisningen hver dag og hvor elevernes arbejdsindsats værdsættes
 • fremme den enkelte elevs forståelse for, at læring er noget, der sker i fællesskab med klasse- eller holdkammerater. Elever, der udebliver fra undervisningen svigter de andre, og et sporadisk fremmøde forsinker kun progressionen og læringsprocessen for hele klassen
 • fremme elevernes aflevering af skriftlige opgaver
 • fastholde eleven i uddannelsen

Initiativer til forebyggelse af fravær

GUX Aasiaat tilbyder en række aktiviteter og tilbud til støtte for eleverne:

 • Lektiecafé
 • Særligt tilrettelagte forløb i visse fag (forventet)
 • Skolekonsulenter
 • Uddannelsesvejledere
 • Teamkoordinatorer
 • Kollegiepædagoger
 • Visitation til studenterrådgivning
 • Psykoterapeut

Registrering af fravær

Eleverne

Elever har pligt til at møde til al undervisning. Hvis en elev har fravær i hele eller dele af modulet skal eleven hurtigst muligt angive årsagen i Lectio. Elever, der deltager i elevrådsmøder, samtaler med uddannelsesvejleder, skolekonsulent eller rektor, eller i andre aktiviteter arrangeret af skolen, som eksempelvis ekskursioner og studieture, får godskrevet fravær. Fravær i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie godskrives ligeledes. Den nærmeste familie består af forældre, bedsteforældre, børn, samlever/ægtefælle samt søskende. Endelig godskrives fravær ved for sen ankomst grundet trafikale forhold, regnet fra den dag ankomsten var planlagt.

Alt fravær registreres. Der skelnes ikke mellem lovligt og ulovligt fravær. Der tages dog særlige hensyn i forbindelse med alvorlig sygdom samt indkaldelse til eksempelvis retsmøder og møder med politiet.

Det er elevens pligt selv at følge med i det registrerede fravær, herunder at henvende sig til klassens elevkonsulent om godskrivning af fravær i ovenstående situationer.

En elev skal primært henvende sig den pågældende lærer og sekundært til klassens skolekonsulent, hvis man mener, der er sket en fejl i fraværsregistreringen.

Lærerne

Lærerne registrerer dagligt elevernes almindelige fysiske fravær. Hvis en elev møder 5 minutter eller mere for sent til modulet får eleven 50 % fravær. Såfremt der indlægges en pause i modulet gælder denne regel også her. Hvis en elev ikke møder til modulet får eleven 100 % fravær. Hvis en elev møder efter halvdelen af modulet er afholdt gives der 100 % fravær.

Den enkelte lærer skal gøre skolekonsulenten eller uddannelsesvejlederen opmærksom på elever med særlige problemer.

Skriftlige opgaver

Skriftlige opgaver stilles af læreren og oprettes i Lectio med angivelse af elevtid. Afleveringsfrister for opgaverne fastsættes af læreren i samarbejde med holdet og teamkoordinatorerne.

Elever kan på baggrund af sygdom eller andre helt særlige omstændigheder aftale et senere afleveringstidspunkt med læreren.

I fagene dansk, engelsk, grønlandsk og matematik omlægges 20 % af elevtiden til moduler, som afholdes på skolen med deltagelse af holdets elever og lærere. Dette er beskrevet i dokumentet ”Skriftlighed på GUX Aasiaat”. Hvis en elev udebliver fra et modul med omlagt elevtid får eleven sædvanligt fysisk fravær fra dette modul.

De elever, som ved afleveringsfristens udløb ikke har afleveret opgaven, henvises til at lave opgaven i først kommende modul i faget. Eleven tages ud af modulet og bedes lave opgaven i eksempelvis aulaen. Eleven afleverer opgaven til læreren straks efter modulet, uanset hvor meget elevtid opgaven har fået tildelt.  Eleven får ikke fravær for dette modul. Læreren retter de besvarelser, der indløber efter det modul, som følger lige efter afleveringsfristen, ellers ikke. Læreren registrerer opgaven som afleveret i Lectio med en kommentar, at den blev afleveret efter fristens udløb.

Skolekonsulenter

Skolekonsulenterne følger eleverne tæt og vil være opsøgende overfor de elever, hvor fraværet udvikler sig i en forkert retning. Tilgangen i disse samtaler skal være positiv og støttende.

Skolekonsulenterne deltager i teammøder,

 

AC-fuldmægtig

AC-fuldmægtig laver ugentlige oversigter over fraværet til brug for skolekonsulenterne. AC-fuldmægtig iværksætter 1. og 2. sanktion for fraværet i de enkelte fag, for det samlede fravær samt for det skriftlige fravær.

Rektor

Rektor har ansvaret for fraværsområdet og følger i samarbejde med skolekonsulenterne elevernes fravær tæt. Rektor træffer beslutning om og effektuerer bortvisning af elever. Rektor tager sig af partshøringer.

Sanktioner

Proceduren i forbindelse med iværksættelse af sanktioner mod fravær er som følger:

 1. sanktion: Denne sanktion betegnes i Lectio som ”Samtale”, og indebærer, at den enkelte elev sammen med skolekonsulenten skal udarbejde en handlingsplan for at forhindre yderligere fravær. Sanktionen gives pr. brev fra kontoret via Lectio.
 2. sanktion: Denne sanktion betegnes i Lectio som ”Varsel”. Den enkelte elev skal her sammen med skolekonsulenten evaluere elevens hidtidige indsats mhp, at præcisere den tidligere aftalte handlingsplan, så den får reel betydning for nedbringelse af elevens fravær. Sanktionen gives pr. brev fra kontoret via Lectio.
 3. sanktion: Eleven overføres til aflæggelse af prøve i alle afsluttende fag. Denne sanktion betegnes i Lectio som ”Særlige vilkår”. Sanktionen gives personligt til eleven af rektor.
 4. sanktion: Hvis der ikke umiddelbart derefter sker en forbedring i elevens tilstedeværelse, bortvises denne.

Hvis eleven er under 18 år orienteres forældremyndigheden via brev eller email om sanktionerne.

Sanktionerne træder først i kraft efter en partshøring. Hvis eleven er under 18 år skal forældremyndigheden høres. Der gives normalt en frist på minimum fem dage til partshøringen.

Eleven har ved udmeldelse mulighed for at blive overført som selvstuderende.

Sanktionernes iværksættelse

Det samlede fysiske fravær – elever, der starter i august måned

 1. sanktion iværksættes ved et samlet fysisk fravær på 20 moduler.
 2. sanktion iværksættes ved et samlet fysisk fravær på 40 moduler.
 3. sanktion iværksættes ved et samlet fysisk fravær på 60 moduler.

I skemaform kan dette skrives kort:

Sanktion 1. sanktion 2. sanktion 3. sanktion
Fravær antal moduler 20 40 60

 

Rektor kan inden for skoleårets første 8 uger umiddelbart tildele en af de fire sanktioner til elever, der i deres hidtidige skoleforløb har fået tildelt 2., 3. eller 4. sanktion, og som synes at fortsætte det kendte fraværsmønster.

Rektor kan endvidere inden for de sidste 6 uger inden påbegyndelsen af den skriftlige eksamen udmelde elever, der har mere end 70 modulers fravær, uagtet at de ikke har modtaget 3. sanktion.

Det samlede fysiske fravær – elever, der starter i januar måned

 1. sanktion iværksættes ved et samlet fysisk fravær på 10 moduler.
 2. sanktion iværksættes ved et samlet fysisk fravær på 20 moduler.
 3. sanktion iværksættes ved et samlet fysisk fravær på 30 moduler.

I skemaform kan dette skrives kort:

Sanktion 1. sanktion 2. sanktion 3. sanktion
Fravær antal moduler 10 20 30

 

Rektor kan inden for andet semesters første 8 uger umiddelbart tildele en af de fire sanktioner til elever, der i deres hidtidige skoleforløb har fået tildelt 2., 3. eller 4. sanktion, og som synes at fortsætte det kendte fraværsmønster.

Rektor kan endvidere inden for de sidste 6 uger inden påbegyndelsen af den skriftlige eksamen udmelde elever, der har mere end 35 modulers fravær, uagtet at de ikke har modtaget 3. sanktion.

Det samlede skriftlige fravær.

Det skriftlige fravær registreres og følges i Lectio. Fraværsgrænserne angives i procent af den samlede elevtid som vist i følgende skema:

Sanktion 1. sanktion 2. sanktion 3. sanktion
Fravær i procent 10 % 20 % 30 %

 

Det er en forudsætning for korrekt administration af det samlede skriftlige fravær, at alle fag med elevtid ved skoleårets start får oprettet årets opgaver med den korrekte elevtid. Der henvises til regnearket ”Oversigt over elevtid 2020-21”.

Hvornår falder den første sanktion?

Den 1. sanktion falder, når en af følgende grænser nås:

 1. a) Det samlede fysiske fravær når 20 moduler.
 2. b) Det samlede skriftlige fravær når 10 % af den samlede elevtid.

Hvornår falder den næste sanktion?

Når 1. sanktion er tildelt falder 2. sanktion, når en af følgende grænser nås:

 1. a) Det samlede fysiske fravær når 40 moduler.
 2. b) Det samlede skriftlige fravær når 20 % af den samlede elevtid.

Når 2. sanktion er tildelt falder 3. sanktion, når en af følgende grænser nås:

 1. a) Det samlede fysiske fravær når 60 moduler.
 2. b) Det samlede skriftlige fravær når 30 % af den samlede elevtid.

Hvis fraværet fortsætter efter 3. sanktion iværksættes 4. sanktion uanset fraværets art.

 

Fravær i det enkelte fag.

AC-fuldmægtig følger fraværet i de enkelte fag og kontakter elever, der overskrider nedenstående grænser for fravær i de enkelte fag. Formålet er at gøre eleven opmærksom på problemet og derved får eleven til at ændre adfærd.

Fagene på GUX Aasiaat har en afrundet holdnorm på henholdsvis 30, 45, 60, 75 og 90 moduler. Nedenstående fraværsgrænser er baseret på 10 %, 20 % og 30 % af fagets holdnorm.

Eksempel

Fag med en holdnorm på 30 moduler:

 1. skrivelse sendes til eleven ved et samlet fysisk fravær i faget på 0,1∙30 = 3 moduler.
 2. skrivelse sendes til eleven ved et samlet fysisk fravær i faget på 0,2∙30 = 6 moduler.
 3. skrivelse sendes til eleven ved et samlet fysisk fravær i faget på 0,3∙30 = 9 moduler.

Samme beregninger laves med de andre holdnormer. I skemaform kan dette skrives kort:

 

Holdnorm/moduler 1. sanktion 2. sanktion 3. sanktion
30 3 6 9
45 5 9 14
60 6 12 18
75 8 15 23
90 9 18 27

Faget studiemetodik, moduler anvendt til omlagt elevtid samt moduler i basissprog indgår ikke i administrationen af fravær i det enkelte fag

Appendix: Oversigt over holdenes afrundede modultal 2020 – 21.

 

Modultal
30 45 60 75 90
1g Fr B 1g sc 1g DA 1g Kf B 1g en C
1g id C 1g kf C 2g DA 1m DA 1g ma C
2g id C 1g bi B 3g DA 2g Ty B 2g EN A
3g id C 1g mu C 1g GL 3g Fy B 2s En B
1g bk C 2g GL 3g Ke B 2t MA A
2g bi C 3g GL 2n Bi 3u EN A
2g ge C 1m en 2n Ke 3t MA A
2g sa C 1m ma 1n DA
2g En B 2g Fr B 2n DA
2g Ma B 2g Bk B 1n GL
2g Kf B 2g Mu B 2n GL
3g En B 2g Me B 2n En
3g Ma B 2g Hi B 2n Ma
3g re C 2g Fy C/B
2g Ke C/B
2g Id B
3g Hi B
3g Bk B
3g Mu B
3g Me B
3g Fr B
3g Id B

/MH

Hent skolens persondatapolitik som PDF ved at klikke her.
[/av_tab]
[/av_tab_container]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”][/av_one_full]