Den treårige studieforberedende uddannelse (GUX-P)

 

Science Kultur
Obligatoriske fag Valgfag Obligatoriske fag Valgfag
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk C
Matematik C
Biologi C
Fysik C
Kemi C
Samfundsfag C
Idræt fællesfag
Studiemetodik
Studieprojekt
Obl. lektielæsning
Klassens time
Personlig udvikling
Engelsk B/matematik B
Biologi B/kemi B
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk C
Matematik C
Biologi C
Kemi C
Samfundsfag C
Idræt fællesfag
Studiemetodik
Studieprojekt
Obl. lektielæsning
Klassens time
Personlig udvikling

 


Målgruppen


Uddannelsen er rettet mod unge i alderen 15-22 år, som har brug for særlig hjælp til at gennemføre gymnasiet.

 

Adgangskrav

Hjemmel findes i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. november 2016 om enkeltfag, suppleringskurser og selvstuderende på det gymnasiale område (enkeltfagsbekendtgørelsen) §§ 11 og 12:

Optagelse på uddannelsen er betinget af, at ansøger har fulgt undervisningen på det nærmeste underliggende niveau og rektor på den godkendte institution beslutter på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer og geografiske ønsker, hvilke af de ansøgere, der opfylder betingelserne.

Optagelse er videre betinget af, at ansøger har brug for særlig hjælp og ekstra tid for at kunne gennemføre gymnasiet.

 

 

Evaluering og eksamen

Kursisterne evalueres jf. enkeltfagsbekendtgørelsens kapitel 6, herunder gives standpunktskarakterer 1 gang pr. semester, og den afsluttende evaluering sker i form af eksamen i alle fag med prøve.

Oversigt over prøver:

Følgende fag afsluttes med prøve efter første år:

Samfundsfag C (mundtligt)

Følgende fag afsluttes med prøve efter andet år:

Matematik C (mundtligt)
Engelsk C (mundtligt)
Biologi C (mundtligt)
Kemi C (mundtligt)

Følgende fag afsluttes med prøve efter tredje år:
Grønlandsk A (skriftligt og mundtligt)
Dansk A (skriftligt og mundtligt)
Fysik C (mundtligt)
Valgfag matematik (mundtligt)
Valgfag engelsk B (skriftligt og mundtligt)
Valgfag kemi/biologi B (mundtligt)
Studieprojekt

Hvis valgfaget er C à B niveau bortfalder eksamen på C niveau i faget.

Der skrives studieprojekt i 6. semester.

Fagene studiemetodik og idræt fællesfag skal være gennemført.

Der gives ekstra vejledning både personlig og faglig.

 

Eksamensbevis

Studentereksamen aflægges som enkeltfagseksamen, jf. enkeltfagsbekendtgørelsen § 56, ved sammenstykning af prøvekarakterer i alle obligatoriske fag i en given studieretning og det nødvendige antal valgfag og individuelt studieprojekt.


Videre uddannelse


Uddannelsen giver generel studiekompetence og dermed generel adgang til videregående uddannelse, herunder også lang videregående uddannelse.